Zasady zaliczenia ćwiczeń projektowych z Mechaniki Budowli S1 w sem. IV, roku akademickiego 2016/2017:
- obecność na zajęciach obowiązkowa, opuszczenie 4 zajęć powoduje brak klasyfikacji z przedmiotu
- wykonanie w terminie i zaliczenie 4 zadań projektowych,
- uzyskanie ocen pozytywnych z 3 kolokwiów.


Projekty wykonane błędnie zostaną jednokrotnie zwrócone do poprawy z wyznaczeniem terminu ponownego oddania.

Aby móc podejść do kolokwium należy oddać kompletne zadania projektowe obejmujące dany dział:
- kolokwium nr 1 – projekt 1 i 2;
- kolokwium nr 2 – projekt 3;
- kolokwium nr 3 – projekt 4.


Program ćwiczeń projektowych


Zasady zaliczenia wykładów z Mechaniki Budowli S1 w sem. IV, roku akademickiego 2016/2017:
- uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu pisemnego, który odbędzie się w sesji wiosennej.
- aby móc podejść do egzaminu należy uzyskać oceny pozytywne z wszystkich form zajęć z tego przedmiotu z semestru IV: z ćwiczeń projektowych i laboratoriów.


Program wykładów