Zasady zaliczenia wykładów z Mechaniki Budowli N1 w sem. IV, roku akademickiego 2016/2017:
- obecność na zajęciach obowiązkowa, opuszczenie 20% zajęć powoduje brak klasyfikacji z przedmiotu,
- przedmiot kończy się egzaminem w sesji zimowej. Warunkiem podejścia do egzaminu jest posiadanie oceny pozytywnej z ćwiczeń projektowych, audytoryjnych i laboratoryjnych.

Program Wykładów